Politika kvaliteta

 

PROIZVODNJA I PLASIRANJE BEZBEDNE HRANE NAJVIŠEG KVALITETA KOJA ODGOVARA PORIZVOĐAČKOJ SPECIFIKACIJI I MEĐUNARODNO PRIHVAĆENIM STANDARDIMA, OSNOVA JE POSLOVNOG USPEHA I DALJEG RAZVOJA A.D. «SUPERPROTEIN»-a

 

KVALITET JE PRIORITET

Kvalitet naših proizvoda zasniva se na stalnom praćenju i primeni novih naučnih dostignuća i dobre proizvođačke prakse. Njime ćemo zadovoljiti zahteve i očekivanja naših kupaca, a postići ćemo ga ostvarivanjem definisanih odgovornosti, ovlašćenja i međusobne komunikacije svih delova procesa rada.

 

TEŽNJA ZA NATPROSEČNIM UČINKOM I RADOM BEZ GREŠKE

Podrazumeva poštovanje i potpunu usaglašenost rada sa standardima, definisanim u dokumentima sistema upravljanja kvalitetom. Raditi kvalitetno znači raditi brzo, efikasno i savesno.

 

PRAVI PROIZVOD, U PRAVO VREME, UZ PRAVU CENU

Postići svetski nivo kvaliteta znači ispuniti zahteve kupaca i prevazići njegova očekivanja. Tako A.D. «Superprotein» stiče poverenje kupaca u sposobnost da stalno isporučuje proizvode visokog kvaliteta.

 

BEZ NAŠIH DOBAVLJAČA, NE BI BILO NI NAS

Negovanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima zadatak je svih koji dolaze u kontakt sa njima. Dobavljače treba uključiti u sistem obezbeđenja kvaliteta, te dokumentovati odgovornost za kvalitet njihovih isporuka.

 

PROFESIONALNO OBAVLJANJE POSLOVA

Vrhunska profesionalnost i odgovornost svih radnika u obavljanju svojih poslova, kultura rada i ponašanja, neophodan su uslov za realizaciju ciljeva politike kvaliteta. Dobrom organizacijom poslova, planiranjem, efikasnim korišćenjem ljudskih i materijalnih resursa i motivacijom svih zaposlenih, povećava se ekonomičnost, jača pozicija na tržištu, uvećava profit, a samim tim i materijalni položaj svih zaposlenih.

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

Zadatak svih rukovodilaca je da se neprekidno stručno usavršavaju, te da obezbede stručno usavršavanje svih zaposlenih, njihovo uključivanje u ostvarivanje vizije, misije i ciljeva preduzeća. Sa svoje strane, zaposleni su dužni da doprinesu razvoju preduzeća i kontinuiranom unapređenju kvaliteta njegovih proizvoda što će aktivno doprineti realizaciji programa kvaliteta, a ostvarivaće se u okviru dokumentovanog internog sistema menadžmenta kvalitetom.

 

U TRADICIJI JE SNAGA, U INOVACIJI MOĆ

Neprekidno ulaganje u razvoj i poboljšanje tehničke opremljenosti,odnosno modernizacija u cilju poboljšanja kvaliteta, te time i negovanja dugoročnih poslovnih veza sa kupcima, osnove su sistema upravljanja kvalitetom u A.D. «Superprotein».

 

POLITIKA KVALITETA NA SVIM NIVOIMA POSLOVNOG PROCESA

Sa sadržajem prihvaćene politike preduzeća biće upoznati svi zaposleni, naši kupci i dobavljači. Ona će nam služiti kao okvir za određivanje okvirnih i godišnjih ciljeva, te se kao takva poštovati , održavati i realizovati na svim nivoima poslovnog procesa.

 

STALNO PREISPITIVANJE I DOGRAĐIVANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

Rukovodstvo, na čelu sa generalnim direktorom, sprovodeći politiku kvaliteta nadzire, preispituje i kontinuirano unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom.

 

Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana