Dokumenta
AD SUPERPROTEIN - Godišnji izveštaj o poslovanju 2014. godini
AD SUPERPROTEIN - Bilans stanja 2014.
AD SUPERPROTEIN - Bilans uspeha 2014.
AD SUPERPROTEIN - Statisticki izveštaj

Obaveštenje o održanoj skupštini AD SUPERPROTEIN Zrenjanin u likvidaciji

Formular za glasanje u odsustvu
Godišnji izveštaj AD SUPERPROTEIN 2013
Početni likvidacioni bilans, Bilans stanja i Bilans uspeha
Poziv za skupštinu JUN AD SUPERPROTEIN
Predlog odluka

Obaveštenje o održanoj skupštini AD SUPERPROTEIN Zrenjanin u likvidaciji

Poziv za skupštinu AD SUPERPROTEIN
AD Superprotein - Početni likvidacioni bilans

Obaveštenje o održanoj skupštini
Odluka o likvidaciji
Zapisnik sa skupštine AD Superprotein 31.12.2013.

Formular za glasanje u odsustvu 17.12.2013

POZIV za skupštinu ad Superprotein 31.12.2013

Obaveštenje o održanoj skupštini
ZAPISNIK skupstina 30.11.2013

Zahtev za nesaglasne akcionare
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA U VEZI SA SKUPŠTINOM AD SUPRPROTEIN ZRENJANIN ZAKAZANOJ ZA 30.11.2013.GODINE
P O Z I V Z A VANREDNU SKUPŠTINU SUPERPROTEIN-a A.D.

Obaveštenje o održanoj skupštini Superprotein AD Zrenjanin
Zapisnik sa održane skupštine Superprotein AD Zrenjanin 25.07.2013.

POZIV za skupštinu ad Superprotein
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija
Formular za glasanje u odsustvu
Predlog odluke po tački 2.
Predlog odluke po tački 3.
Predlog odluke po tački 4.

Obaveštenje o održanoj skupštini AD Superprotein Zrenjanin
Zapisnik sa Skupštine

Godišnji izveštaj za 2012. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora
Poziv za skupštinu AD Superprotein
Formular za glasanje u odsustvu
Predlog - Odluka o izboru revizora

Obaveštenje o održanoj skupštini AD SUPERPROTEIN
ZAPISNIK SK SP 27.12.2012.

Poziv za skupštinu AD Superprotein Zrenjanin
Odluka o izboru revizora
Odluka o naknadi za direktora
Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine AD SUPERPROTEIN Zrenjanin

Formular za glasanje u odsustvu
Poziv za skupštinu AD Superprotein
Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja
Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja
Predlog odluke o usvajanju revizije finansijskog izveštaja
Predlog osnivačkog akta AD Superproteina
Predlog odluke o raspodeli dobiti
Predlog o razrešenju članova UO i generalnog direktora
Predlog statuta AD Superprotein

Godišnji izveštaj za 2011. godinu
Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja
SP napomene
Izveštaj nezavisnog revizora

Izjava o šestomesečnom poslovanju za drugo polugodište 2011. godine
Izjava o šestomesečnom poslovanju za prvo polugodište 2011. godine
Javni poziv za godišnju skupštinu - 30.06.2011.

Javni poziv za XVIII vanrednu skupštinu - 29.04.2011.

Izjava o šestomesecnom planu poslovanja 2010. godine  - 09.11.2010.
Izjava o šestomesecnom planu poslovanja 2010. godine  - 18.05.2010.

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu 
Godišnji finansijski izveštaj za 2009. godinu 
Poziv za godišnju skupštinu društva 15.06.2010. 

Izveštaj sa godišnje skupštine akcionara
Godišnji izveštaj o poslovanju u 2008. godini
Izjava o šestomesečnom poslovanju 2009.
Izvod iz finansijskog izveštaja za 2008

Izjava o šestomesečnom poslovanju za drugo polugodište 2008.

Adresa: Srbija, Zrenjanin, Pančevačka 70
Telefon: +381 (0)23 546-523, 544-149
Fax: +381 (0)23 522-644
E-mail: info.superprotein@magnavita.rs
© 2007 OrangeWebStudio Sva prava zadržana